މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން މީޑިއާތަކަށްދޭ ލޯނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިފި

30 އޮގަސްޓް 2020 | ޚަބަރު

އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާކައުންސިލުން ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މިއަދު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގައެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން މީޑިއާތަކަށްދޭ ލޯނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމެވެ. ... ވިދާޅުވޭ