މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ ފޮޓޯ ގަލެރީ

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މީޑިއާ ކްލަބް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ

01 އޭޕްރިލް 2016 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މީޑިއާ ކްލަބް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ ... ވިދާޅުވޭ

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މީޑިއާ ކްލަބު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ހަފްލާ

31 މާރޗް 2016 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މީޑިއާ ކްލަބު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ހަފްލާ ... ވިދާޅުވޭ

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް - ތ.ތިމަރަފުށި

31 މާރޗް 2016 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް - ތ.ތިމަރަފުށި ... ވިދާޅުވޭ

މަރަދޫ ފޭދޫގައި ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތުގެ ދަންފަޅި

07 އޭޕްރިލް 2015 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

މަރަދޫ ފޭދޫގައި ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތުގެ ދަންފަޅި ... ވިދާޅުވޭ