​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - އޮކްޓޯބަރު 2023

​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ސެޕްޓެންބަރު 2023

​​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - އޮގަސްޓް 2023

​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ޖޫން 2023

​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - މެއި 2023

​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - އެޕްރީލް 2023

​​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - މާރިޗް 2023

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ފެބްރުއަރީ 2023

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ޖެނުއަރީ 2023


​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު -ޑިސެންބަރު 2022

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ނޮވެންބަރު 2022

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - އޮކްޓޯބަރު 2022

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ސެޕްޓެންބަރު 2022

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - އޮގަސްޓް 2022

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ޖުލައި 2022

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ޖޫން 2022

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - މެއި 2022

​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - އެޕްރީލް 2022

​​އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - މާރިޗް 2022

އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ފެބްރުއަރީ 2022


އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - އޮގަސްޓް 2021

އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ޖޫން 2021

އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - މެއި 2021

އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު -އެޕްރީލް 2021

އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - މާރިޗް 2021

އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު -ފެބްރުައަރީ 2021

އެމް.އެމް.ސީ އެވޯރޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު - ޖެނުައަރީ 2021