ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން


 

            ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރު (މުޤައްރިރު)

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 

 

ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 


އަބްދުﷲ އަޒްމީން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 


އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފަހުމީ

    ލީގަލް އޮފިސަރ        

 


​ކުރީގެ ކޮމިޓީތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ​