7 ވަނަ ދައުރުގެ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީ މެންބަރުން          އަޙްމަދު މިޒްމާދް – ކައުންސިލް މެންބަރުޢަލީ ރަޝީދު އިބްރާހީމް – ކައުންސިލް މެންބަރު ފާޠިމަތު ޝާޒުލީ – ކައުންސިލް މެންބަރު


ކުރީގެ ކޮމިޓީތައްބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ