7 ވަނަ ދައުރުގެ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީ މެންބަރުން
އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު (މުޤައްރިރު)
ޖައިލަމް ތައުފީޤް – ކައުންސިލް މެންބަރު
މުޙައްމަދު ޝާފިޢު – ކައުންސިލް މެންބަރުޢަލީ ރަޝީދު އިބްރާހީމް – ކައުންސިލް މެންބަރު ފާޠިމަތު ޝާޒުލީ – ކައުންސިލް މެންބަރު


ކުރީގެ ކޮމިޓީތައްބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ