ގުޅުއްވުމަށް

އަޅުގަނޑުމެނަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވާ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޝަކުވާ އުފުލޭ ގޮތުގެ އުސޫލު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފޯން ނަންބަރު 3003995 ނުވަތަ ރަސްމީ މޯބައިލް ނަންބަރު 7967919 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ މެސެޖަކުން އެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިދާނެ. އަދި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ،info@mmc.org.mv އަށް އީމެއިލްކޮށްގެން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްއަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅިދާނެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުގެ މީސްމީޑިއާގެ އެކައުންޓަކަށް މެސެޖްކޮށްގެންވެސް އެ ޝަކުވާއެއް ކައުންސިލުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިދާނެ.

މީޑިއާއަކާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާ އުފުލޭ ގޮތުގެ އުސޫލު

މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކާގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ މީޑިއާގެ އެޑިޓަރަށް ނުވަތަ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތަށް. އަދި އެފަރާތާއެކު ކުރެވުނު މުއާމަލާތުން ޝަކުވާ ހައްލު ނުވާނަމަ، ކުރެވުނު މުއާމަލާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުމާއެކު ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ، "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން.

  • 3003995 / 7967919
  • ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • info@mmc.org.mv

ޗާރޓުން އަޅުގަނޑުމެން ހޯއްދަވާ