ގުޅުއްވުމަށް

އަޅުގަނޑުމެނަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވާ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

  • 3003995 / 7967919
  • ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • info@mmc.org.mv

ޗާރޓުން އަޅުގަނޑުމެން ހޯއްދަވާ