7 ވަނަ ދައުރުގެ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 

މުޙައްމަދު ސިމާޢު  (މުޤައްރިރު)

 

މުޙައްމަދު ނަޞީރު (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

 

 

މޫސާ ރަޝީދު – ކައުންސިލް މެންބަރު

 

މުޙައްމަދު އަފްރާހް – ކައުންސިލް މެންބަރު
ކުރީގެ ކޮމިޓީތައްބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ