7 ވަނަ ދައުރުގެ މީޑިއާ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ޝާފިޢު – ކައުންސިލް މެންބަރު (މުޤައްރިރު)
އަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު – ކައުންސިލް މެންބަރު (ނައިބު މުޤައްރިރު)
މޫސާ ރަޝީދު – ކައުންސިލް މެންބަރު