ޖައިލަމް ތައުފީގް – ކައުންސިލް މެންބަރ


29 އޭޕްރީލް 2023 – 25 ފެބުރުވަރީ 2024

ޖައިލަމް ތައުފީގަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި އާންމުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 29 އޭޕްރީލް 2023 އިން 28 އޭޕްރީލް 2025 އަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރެކެވެ. ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން ޖައިލަމްއަކީ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޖައިލަމް ވަނީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގައި 8 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ޖައިލަމް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖައިލަމްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަށްވާފައެވެ.

ޖައިލަމްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓާރސް އޮފް ޖުޑީޝަލް ސައިންސް އެންޑް ޝަރީއާ ޕޮލިސީ، މާސްޓަރސް އޮފް ލޯ ވަނީ ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ކޮލަމްބޯ ޔުނިވަރސިޓީން ޕީއެޗްޑީ އިން ފިލޯސަފިކަލް ލޯ ދަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ.

      ޖައިލަމް  މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ  25 ފެބުރުވަރީ 2024 ގައެވެ. 
ނާއިޒް އަބްދުﷲ ޖަމާލް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (MS1)


04 މާރިޗު 2018 – 12 ފެބުރުވަރީ 2024

އަލްފާޟިލް ނާއިޒް އަބްދުﷲ ޖަމާލް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 4 މާރިޗް 2018 ގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނާއިޒްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ނާއިޒްއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މެންބަރެކެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 14 ޖުލައި 2011 ގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ނާއިޒް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ނާއިޒް ވަނީ އެލްއިޑް އިންޝުރެންސް ކުންފުނީގެ ވެބް ޑިވަލޮޕަރެއް ގޮތުގައި 3 އަހަރު، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީގެ ސީނިއަރ އެނަލިސް ޕްރޮގްރާމާއެއްގެ ގޮތުގައި 1 އަހަރު، އަމީނިއްޔާ ސުކޫލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ ގޮތުގައި 4 އަހަރު، ކްލެސިފައިޑް ބިޒްނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމާރގެ ގޮތުގައި 4 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ނާއިޒް ވަނީ މެލޭޝިއާގެ ހެލްޕް ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗެލަރސް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އޮނާރސް)  2018އަހަރު ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި އައިބީއެސް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ ވެސް ހާޞިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނާއިޒް  މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ  12 ފެބުރުވަރީ 2024 ގައެވެ.


ޒުބައިދާ ޤާސިމް – މަސައްކަތު (SS1)


10 އޮގަސްޓު 2010 – 01 ފެބުރުވަރީ 2024

އަލްފާޟިލާ ޒުބައިދާ ޤާސިމް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 10 އޮގަސްޓް 2010 ގައި މަސައްކަތު މަޤާމުގެ ގޮތުގައެވެ. ޒުބައިދާ ގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ކައުންސިލް ސާފްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމެވެ. ޒުބައިދާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 19 ޖޫން 1991 ގައެވެ.

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޒުބައިދާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޒުބައިދާ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޝިޕިން ގައި މަސްކަތު މީހެއްގެ ގޮތުގައި 19 ޖޫން 1991 އިން 28 ނޮވެމްބަރ 1993 އަށް ، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގެ ހައުސްކީޕަރ އެސިސްޓެންޓަކަށް 1 އޮކްޓޫބަރ 1994 އިން 17 ޖޫން 1996 އަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގެ ގޮތުގައި 20 ނޮވެމްބަރ 1996 އިން 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2000 އަށް، މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ގައި މަސައްކަތު މަޤާމު ގައި 6 ޑިސެމްބަރ 2004 އިން 16 އެޕްރީލް 2007 އަށް އަދި މިނިސްޓްރީއޮފް އިންޕޮމޭޝަން އެންޑް އާރޓްސްގެ މަސައްކަތު މަޤާމު ގައި 17 އެޕްރީލް 2007 އިން  14 ސެޕްޓޭމްބަރ 2010 އަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޒުބައިދާ  މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ 01 ފެބުރުވަރީ 2024 ގައެވެ.


އައިޝަތު ޖައިޝާ-  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS3)31 ޖަނަވަރީ 2022 – 24 ޑިސެންބަރު 2023

 

     އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޖައިޝާ ވަޙީދު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 02 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޖައިޝާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ބަޖެޓާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 2020 ގައެވެ. 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޖައިޝާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުޢައްޞަޞާތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޖައިޝާ ވަނީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ އެސިސްޓަންޓް ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވްއެއްގެ ގޮތުގައި 1 އަހަރު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސޮފްޓްވެއަރ ޑެވެލޮޕަރ އިންޓަރނެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް، ސެންޗޫރިއަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނީ އެއްގޮތުގައި 1 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ވަނީ އެކި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް އެކި ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާ ހޯދާފައެވެ.  

ޖައިޝާ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން 1 އަހަރުގެ ޑިގްރީ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 

ޖައިޝާ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ 24 ޑިސެންބަރު 2023 ގައެވެ.


ޝީޒާ ނަސީރު-  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (GS4)


01 ފެބްރުއަރީ 2022 – 17 ޑިސެންބަރު 2023

އަލްފާޟިލާ ޝީޒާ ނަސީރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 1 ފެބުރުއަރީ 2022 ގައި އެޑްމިނިސްޓުރޭޓިވް އޮފިސަރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޝީޒާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ކައުންސިލްގެ އެޗްއާރު އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެކެވެ. ޝީޒާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 06 ޖުލައި 2008 ގައެވެ.

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޝީޒާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޝީޒާ ވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ ސީނިއާ ކްލާކް ގޮތުގައި 5 މާރިޗް 2008 އިން 9 މާރިޗް 2008 ކަށް އަދި ގެމަނަފުށީ ސިއްޚީމަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގައި 06 ޖުލައި 2008 އިން 1 ފެބުރުއަރީ 2012 އަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

 ޝީޒާ ވަނީ މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖު އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 16 އޮކްޓޫބަރ 2021 ގައި ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.

ޝީޒާ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ 17 ޑިސެންބަރު 2023 ގައެވެ.      


 

ރަޒާން ރުޝްދީ -  އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ (GS4)


23 ސެޕްޓެންބަރު 2020 – 26 ނޮވެންބަރު 2023

އަލްފާޟިލާ ރަޒާން ރުޝްދީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރަޒާންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ސެކްޝަންއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ރަޒާންއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓެވެ.  ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައެވެ.  

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރަޒާން ވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަޒާން ވަނީ ސްމައިލްސް ޑެންޓަލް ކެއަރގައި 2018-2020 އަށް ކްލިނިކަލް އެސިސްޓެންޓެއް ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.  

ރަޒާން ވަނީ މިއެންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖުން އެޑްވާސްޑް ސެޓެފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް 2019 ވަނަ އަހަރު ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލެޖީ 2016 ވަނަ އަހަރު ހާޞިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ރަޒާން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ 25 ނޮވެންބަރު 2023 ގައެވެ. އާމިނަތު އަޒްލިފާ - އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ (GS4)


15 ސެޕްޓެންބަރު 2010 – 23 ސެޕްޓެންބަރު 2023

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަޒްލިފާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 15 ސެޕްޓެންބަރު 2010 ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސާރ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އަޒްލިފާ ވަނީ 06 ނޮވެންބަރު 2012 ގައި އެސިސްޓަންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އަޒްލިފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ ސެކްޝަންގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތާއި އިނާމު ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމާއި ކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދާހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަޒްލިފާއަކީ މިކައުންސިލުގެ އެޗް އާރ އެމްޑީ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަޒްލިފާ އަކީ މިކައުންސިލުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 4 ޖޫން 2003 ގައެވެ. 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަޒްލިފާ ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަންގައި  2003 ން 2004 އަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 2008 ން 2009 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާރޓްސް ގައާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮރމޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


މުޙައްމަދު ޝާފިޢު – ކައުންސިލް މެންބަރު 


11 ސެޕްޓެންބަރު 2021 – 10 ސެޕްޓެންބަރު 2023

މުޙައްމަދު ޝާފިޢުއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި އާންމު ތަމްސީލްކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 11 އިން 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 އަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރެކެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ އިތުރުން ޝާފިޢުއަކީ 6 ވަނަ ދައުރުގެ އިނާމް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުކަމާއި، އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމާއި، އަދި 7 ވަނަ ދައުރުގެ  އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމާއި އަދި ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޝާފިޢު ވަނީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގައި 22 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޝާފިޢު މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގައި މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖިން މަޤާމުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޝާފިޢު ވަނީ ޕްރިންސިޕަލްކަމާއި، ހެޑްމާސްޓަރުކަންވެސް އަދާކުރަށްވާފައެވެ.

ޝާފިއު ވަނީ ސްރީލަންކާ ޔުނިވަރސިޓީން ޑިޕްލޮމާ އިން ސްކޫލް މެނޭޖްމެންޓް-އެންއައިއީ ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވިލާ ކޮލެޖުން ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހޯނަރ، ދިވްހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕޯސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ލީޑަރަޝިޕް ޙާޞިލުކުރައްވާފައެވެ. ޝާފިއު މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގައެވެ. 


މުޙައްމަދު އިޤްނާޛް ޢަލީ – ކައުންސިލް މެންބަރު

 

    1 މެއި 2021 – 30 އެޕްރީލް 2023

މުޙައްމަދު އިޤްނާޛް ޢަލީއަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި މީޑިއާ ތަމްސީލްކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 2021 މެއި 01 އިން 2023 30 އޭޕްރީލް އަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރެކެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރެއްގެ އިތުރުން އިޤްނާޛްއަކީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސްއެވެ .

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އިޤްނާޛް ވަނީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގައި 24 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިޤްނާޛް މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ސަންގު ޓީވީގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރުކަމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިޤްނާޛް ވަނީ ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުމާއި، ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ކައުންސިލްގެ ނައިބު މުގައްރިރުކަންވެސް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ .

އިޤްނާޛް ވަނީ އިގެރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދަ ވެސްޓް އޮފް އިންގްލެންޑްއިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 އިޤްނާޛް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ 30 އޭޕްރީލް 2023 ގައެވެ. 


އަރުމާން ރަޝީދު – ކައުންސިލް މެންބަރު