އެމް.އެމް.ސީގެ މިހާރުގެ ބިޑް ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 

 

 

      

    ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ (މުޤައްރިރު)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

           

     އަބްދުﷲ އަޒްމީން (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

​ކުރީގެ ކޮމިޓީތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ