މެންބަރުންގެ ތަމްރީންތަށް

(މެމްބަރުން އަދި މުވައްޒަފުން، ނޫސްވެރިން)

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ވޯރކްޝޮޕް އަކީ މީޑިއާ އޭޖެންސީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެޑިޓަރުންނާއި ރިޕޯޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޔުނިސެފްގެ އެހީއާއެކު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އޯގަސްޓް 09 ން 12 އަށް ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މީޑީއާތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިސަނަރގެ އޮފީހާއި މި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް މުވައްޒަފުން ވަނީ ވޯރކްޝޮޕް ގައި ބައިވެރިވެފައި.