މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު


                                                                                                                   ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ސެކްޝަން

·      އިދާރާ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން

·      އިދާރީ ހިންގުމަށް އަދި ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމާއެކު އެމަސައްކަތް ރާވައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.

·      ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރުގެ އަންދާޒާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން އެކުލަވާލައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްއިން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރުން

·      ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓައި ބިޑް ކޮމެޓީގެ އެއްމެހާކަންތައް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުން

·      ކައުންސިލްގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

·      ކުރިއަރަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އައިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން މިގޮތުން ނެޓްވާކް އެޅުމާއި، ނެޓްވޯރކް ބަލަހައްޓައި، މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަށް ފޯރުކޮށްދީ ސިސްޓަމްތައް ހޯދައިދިނުން  

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް:

·       ކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރަށް އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުދީ، އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅުވައިދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ސެކްޝަންތަކާ ގުޅުވައިދިނުމާއި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ އެންމެހާ ސިޓީ، މައްސަލަފޯމް އަދި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ސްކޭންކޮށް ސިސްޓަމްއަށް އެންޓަރ ކުރުން   

·       އޮފީސްތަކަށާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވުން

·       ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި، އަދި އެހެނިހެން މުވަޒަފުންނާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

·       މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއާއި އެހެނިހެން ރެކޯޑްތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުން

·       މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުގެ އިންވެންޓްރީ އާއި ސްޓޮކް ބެލެހައްޓައި ނީލަން ކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ނީލަންކިއުން

ފައިނޭންސް ޔުނިޓް:

·       ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި ފައިނޭސްއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

·       މުވައްޒަފުންނާއި މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރުން

·       ކައުންސިލްއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ މަސައްކަތްތަކާއި ތަކެތީގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރުން

މީޑިއާ ސަރވިސް  ސެކްޝަން

·       ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން މެންޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުން

·       ޤާނޫނު ތަންދޭ ގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން އެކަށައަޅާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

·       މީޑިއާގައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ އެންމެމަތީ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ މީޑިއާއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. މިގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މުހިއްމު ވާކްޝޮޕް، ސެމިނަރ ފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ރާވައި ހިންގުން

·       ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކޮށް ދަމަހައްޓާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން އަދި ކައުންސިލުން މީޑިއާތަކަށް ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވާ، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

·       ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކޮށް އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން

·       ކައުންސިލުގެ އެކިއެކި ކޮމެޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޟިރީ އަދި މައްސަލަޔާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ސްކޭންކޮށް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަޅައި އަދި ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

·       ޤާނޫނީ ކަންކަމާ ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަންއާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

·       އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

·       އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ތަންތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން