7 ވަނަ ދައުރުގެ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ މެންބަރުން


މޫސާ ރަޝީދު – ކައުންސިލް މެންބަރު  (މުޤައްރިރު)


މޫސާ ރަޝީދު – ކައުންސިލް މެންބަރު  (މުޤައްރިރު)
ފާޠިމަތު ޝާޒުލީ – ކައުންސިލް މެންބަރު  (ނާއިބު މުޤައްރިރު)ޢަލީ ނިޝާން – ކައުންސިލް މެންބަރުމުޙައްމަދު ޝާފިޢު – ކައުންސިލް މެންބަރު