7 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ސްޓައިޕެންޑް

އަދި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ސިޓިން އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ

 މެންބަރުންމުޙައްމަދު ނަޞީރު – ކައުންސިލް މެންބަރުޢަލީ ރަޝީދު – ކައުންސިލް މެންބަރު