މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ ފޮޓޯ ގަލެރީ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ކުރި ދަތުރު

26 ނޮވެްބަރު 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމަބަރުންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން 26 ނޮވެންބަރު 2017 ން.​ ... ވިދާޅުވޭ

ޕްރެސް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާގެ ރަން ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުުމުގެ މުނާސަބާގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި މި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

15 ނޮވެްބަރު 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ޕްރެސް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާގެ ރަން ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުުމުގެ މުނާސަބާގައި އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި 2017 ނޮވެންބަރު 15 ން 2017 ނޮވެންބަރު 19 އަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މި ކައުންސިލުގެ ދެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން. ... ވިދާޅުވޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން

27 ޖުލައި 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

2017 ޖުލައި 26 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވުނު ނޫސްވެރިންގެ ކިބައިން އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

އިންޑިއާގެ އެންބަސީއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން

17 ޖުލައި 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

އިންޑިއާގެ އެންބަސީއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ... ވިދާޅުވޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މާހެފުން 1438

25 މެއި 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ބޭއްވުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރި މާހެފުން، މިއަދު (2017 މޭ 25 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު) ހަވީރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އިންޑިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެވުން

28 ފެބްރުއަރީ 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ އެކު މިއަދު ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މީޑިއާ ކްލަބް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ

01 އޭޕްރިލް 2016 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މީޑިއާ ކްލަބް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ ... ވިދާޅުވޭ

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މީޑިއާ ކްލަބު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ހަފްލާ

31 މާރޗް 2016 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މީޑިއާ ކްލަބު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ހަފްލާ ... ވިދާޅުވޭ