ފޮޓޯ ގަލެރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

10 މާރޗް 2021 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން