މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ

ނޫސް ބަޔާން

21 ޑިސެމްބަރު 2017 | ނޫސް ބަޔާން

ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބައެއް ޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ހީނަރުވެގެން ހިނގައިދާނެ ފަދަ ކޮންޓެންޓްތައް، އޮންލައިން މީޑިއާއަކުން ޝާއިޢުކުރަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް މި ކައުންސިލަށް ދަނީ ހުށަހެޅެމުންނެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ކުރި ދަތުރު

26 ނޮވެްބަރު 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމަބަރުންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން 26 ނޮވެންބަރު 2017 ން.​ ... ވިދާޅުވޭ

ޕްރެސް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާގެ ރަން ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުުމުގެ މުނާސަބާގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި މި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

15 ނޮވެްބަރު 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ޕްރެސް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާގެ ރަން ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުުމުގެ މުނާސަބާގައި އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި 2017 ނޮވެންބަރު 15 ން 2017 ނޮވެންބަރު 19 އަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މި ކައުންސިލުގެ ދެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން. ... ވިދާޅުވޭ