މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ

މަރަދޫ ފޭދޫގައި ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތުގެ ދަންފަޅި

07 އޭޕްރިލް 2015 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

މަރަދޫ ފޭދޫގައި ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތުގެ ދަންފަޅި ... ވިދާޅުވޭ

ކުރިން ދިމާނުވާ ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ނޫސްވެރިންނަށް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުން: މީޑިއާ ކައުންސިލް

09 މާރޗް 2015 | ޚަބަރު

މުޒާހަރާތަކާއި ޝަރީއަތްތައް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މީގެ ކުރިން ދިމާނުވާ ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިންނާ ދިމާވާ ހުރަސްތައް ބެލުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮމިޓީއެއް ނަގައިފި

28 ފެބްރުއަރީ 2015 | ޚަބަރު

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ/ޖޭޕީން މިހާރު މާލޭގައި ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރަން އުޅޭ ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާއި އެ މީހުންނަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

26 ފެބްރުއަރީ 2015 | ޚަބަރު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކޮށްފި

05 ޑިސެމްބަރު 2014 | ޚަބަރު

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނޫސްވެރިންނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުން

05 އޮގަސްޓް 2013 | ނޫސް ބަޔާން

07 ސެޕްޓެމްބަރު 2013 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށް އަމާޒުކޮށް ޓީވީއާއި ރޭޑިއޯގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހުށަހަޅުއްވާދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ނޫސްތަކުގައި ޙަބަރާއި ލިޔުންތައް ލިޔުއްވާ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ގޯނާކުރުމާއި ބަހުގެ ހަމަލާ ދިނުމަކީ މޮކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު ނޫސްވެރިންނަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މިކައުންސިލުން ގޮވާލަމެވެ. ... ވިދާޅުވޭ