4 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 މީޑިއާ ރިލޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮފްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދު
މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ

މިއީ މޯލްޑިވް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއެވެ. މިއީ ދާއިމީ ކޮމެޓީއެކެވެ.

މައިގަނޑު މަޤްޞަދު

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން އަދި މީޑިއާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުންނާއި ކޮމެޓީން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަންފީޒުކުރުން. މި ކޮމެޓީއަކީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުނެގެ ތެރެއިން ހޮވާ 7 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީއެކެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މުޤައްރިރަކާއި މުޤައްރިރުގެ ނާއިބެއް ހުންނަވާނެއެވެ.
3 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން2 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން
1 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން


ޝިހާމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު (މުޤައްރިރު)

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

މަސްޢޫދު ޙިލްމީ

އިސްމާޢިލް ރަޝީދު

ޢަލީ ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު