ކުރީ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން
ބިޑް ކޮމެޓީ

ބިޑް ކޮމެޓީ އަކީ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ ދަށުން އެކިކަންކަމަށް ލިބޭ އަގުތައް ބަލާ އެކަމެއް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އޮފީހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލަން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީގެ މައިގަޑު މަސައްކަތް ތަކަކީ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލާ، ވަޒަންކުރުމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަގާއި، ފަންނީ ގޮތުން ޤާބިލްކަން ހުރިމިންވަރާއި، މާލީގޮތުން ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު ބަލައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. މިކޮމެޓީގައި ތިއްބަވަނީ 5 މެމްބަރުންނެވެ.