ފޮޓޯ ގަލެރީ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ކުރި ދަތުރު

26 ނޮވެްބަރު 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމަބަރުންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން 26 ނޮވެންބަރު 2017 ން 1 ޑިސެންބަރު 2017 އަށް އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ދަތުރެއް ކޮށްފިއެވެ.