ފޮޓޯ ގަލެރީ

އިންޑިއާގެ އެންބަސީއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުން

17 ޖުލައި 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

އިންޑިއާގެ އެންބަސީއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން