ޚިޠާބު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ޚިތާބު

25 ޖުލައި 2017 | ޚިޠާބު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާކައުންސިލުންގެ މެންބަރުންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް، ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ދަންނަވަމެވެ.

މާތް ﷲ، މި ރާއްޖެއާއި މި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދުމެ ލަހައްޓަވާށިއެވެ! އާމީން!

އިޙުތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

01 ޛުލްޤައިދާ 1438

24  ޖުލައި  2017