ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ގެ ހުށަހެޅުން

03 އޭޕްރިލް 2019 | ޚަބަރު

"މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު" ގެ 9 ދާއިރާއަށް 45 ހުށަހެޅުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚާއްސަ އިނާމަށް 29 ހުށަހެޅުން ވަނީ ލިބިފައެވެ. ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނީ 74 ހުށަހެޅުމެވެ.

 

މިގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވާ އަދަދުތަކަކީ:

 

 

ދާއިރާ

އަދަދުތައް

1

ޕްރިންޓް އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

33

2

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކެޓަގަރީ

7

3

އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު

5

4

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚާއްސަ އިނާމު

29

ޖުމްލަ

74

 

 

3 އެޕްރީލް 2019