ޚަބަރު

ނޫސްވެރިންނައް އިންޒާރުދޭ މައްސަލާއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން

26 މާރޗް 2017 | ޚަބަރު

ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއި މައްސަލަތަކާއި އިންޒާރުތަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު ކައުންސިލުގެ 'ކުއްލި' ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

 

ކައުންސިލުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އަދި މިމައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.

 

26 މާރިޗް 2017