ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 87 ހުށަހެޅުން

25 މާރޗް 2021 | ޚަބަރު

.މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 87 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

 

މިގޮތުން މި އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 ދާއިރާއަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވާ އަދަދުތަކަކީ:

 

#

ދާއިރާތައް:

އަދަދުތައް:

1

ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން (އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާރނަލިޒަމް)

09

2

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ

21

3

ސިޔާސީ

09

4

ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ

06

5

ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު

09

6

ކުޅިވަރު

05

7

ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް

06

8

ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް

03

9

އޯޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް

-

10

ނިއުސް ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރޭޝަންސް

-

11

ފީޗަރ / ރިޕޯޓް

17

12

އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު

02

ޖުމްލަ:

87

 

 

25 މާރިޗު 2021