ނޫސް ބަޔާން

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް ފުރާނަ ގެއްލުވާލާއިފައިވާ މައްސަލައިގައި މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުތަކާގުޅިގެން ބައެއް މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާކޮށް، އިންޒާރުގެ ލިޔުން ފޮނުވަމުންދާ މަަައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސްބަޔާން

24 ޖޫން 2021 | ނޫސް ބަޔާން