ފޮޓޯ ގަލެރީ

ޕްރެސް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާގެ ރަން ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުުމުގެ މުނާސަބާގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި މި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

15 ނޮވެްބަރު 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ޕްރެސް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާގެ ރަން ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުުމުގެ މުނާސަބާގައި  އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި 2017 ނޮވެންބަރު 15 ން 2017 ނޮވެންބަރު 19 އަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މި ކައުންސިލުގެ ދެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.