ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންދޭ 'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު' ގެ 9 ދާއިރާއަށް 31 ހުށަހެޅުން

20 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 | ޚަބަރު

"މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު" ގެ 9 ދާއިރާއަށް 31 ހުށަހެޅުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

މިގޮތުން މި އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ 9 ދާއިރާއަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވާ އަދަދުތަކަކީ:

 

 

#

ދާއިރާތައް:

އަދަދުތައް:

1.

އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ

06

2.

ސިޔާސީ ދާއިރާ

06

3.

ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ

02

4.

ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސާދުގެ ދާއިރާ

05

5.

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ

02

6.

ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް ދާއިރާ

03

7.

ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް ދާއިރާ

02

8.

ފީޗަރ ލިޔުމުގެ ދާއިރާ

04

9.

އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ

01

ޖުމްލަ:

31

 

       

20 ސެޕްޓެންބަރު 2018