ޚަބަރު

'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2018' އާއި 'ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު' ޙަފްލާ ބޭއްވުން

16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 | ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2018' ޙަފްލާ 2019 ސެޕްޓެންބަރ 15 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ ރޭގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޙަފްލާގައި ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީއިން 7 އިނާމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއިން 3 އިނާމު އަދި މީގެ އިތުރުން އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމާއެކު ޖުމްލަ 11 އިނާމު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ދާއިރާތަކުން އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނޫސްވެރިންނަކީ:

#

ދާއިރާ

ކެޓަގަރީ

މީޑިއާ

ނަން

1

ސިޔާސީ ދާއިރާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީ

ރާއްޖެ ޓީވީ

މުރުޝިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް

2

އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީ

ވީ މީޑިއާ

އާމިނަތު އަމީނާ

3

އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ

ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

މިހާރު

އާސިޔަތު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

4

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ

ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

މިހާރު

މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން

5

ފީޗާ ދާއިރާ

ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

މިހާރު

މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން

6

ފޮޓޯގްރަފީ

ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

މިހާރު

ޙުސައިން ވަޙީދު

7

ސިޔާސީ ދާއިރާ

ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

މިހާރު

ފަޒީނާ އަޙްމަދު

8

ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ

ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

އަވަސް

ނާޡިމް ހަސަން

9

ފީޗާ ދާއިރާ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީ

ރާއްޖެ ޓީވީ

ޙުސައިން ޙަސަން

10

ވިޔަފާރި އާއި އިޤުތިޞާދުގެ ދާއިރާ

ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

އަވަސް

މުޙައްމަދު އަފުރާޙް

11

އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާ

ސަން އޮންލައިން

ނަޖާހު މަސްޢޫދު

 

 

މީގެ އިތުރުން، މި ޙަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޢާރަފް ކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ގަލަންތައް 'ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު' ގެ ގޮތުގައި ތައާރަފްކޮށް އެކި 'ގަލަންތައް' ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެރުވުނެވެ.

މި ބޭފުޅުންނަކީ:

#

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން

1

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

2

އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު

3

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

4

މަޑުލު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

5

މީގެ އިތުރުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް 'ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަމު' ގެ އެއްްއިނާމު ފަސްކުރެވިފައި.

 

 

ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ގަލަން

1

ސިނާން ޢަލީ

6

ހުސައިން މުޙައްމަދު

2

މުޙައްމަދު ޖިނާހް

7

މުޙައްމަދު ޖަވާދު

3

ޢަބްދުﷲ ރަމީޒް

8

މިދުހަތު އާދަމް

4

މުޙައްމަދު ޝާތިރު

9

ސައިފް އަޒްހަރު

5

މުޙައްމަދު ޒާހިރު (މީމުޒަވިޔަނި)

 

 

 

 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންގަލަން

1

އިބްރާހިމް ޒަކީ

7

އިސްމާއީލް އަބްދުލް ޣަފޫރު

2

މުޙައްމަދު އަފްޞަލް

8

އަޙްމަދު މުހުސިން

3

މުޙައްމަދު ވަހީދު

9