ނޫސް ބަޔާން

ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރުމުގައި، މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލއިފައިވާ އުސޫލާ ގުޅޭ

15 ޖޫން 2021 | ނޫސް ބަޔާން