ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ 11 ދާއިރާއަށް 80 ހުށަހެޅުން

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 | ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ 11 ދާއިރާއަށް 80 ހުށަހެޅުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

މިގޮތުން މި އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 11 ދާއިރާއަށް ހުށަހެޅުންތައް ލިބިފައިވާ އަދަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

#

ދާއިރާ

ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީ

1

ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން (އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާރނަލިޒަމް)

2

 

2

އިޖުތިމާއީ، ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް، ފަންނުވެރިކަން

10

1

3

ތިމާވެއްޓާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީ

2

1

4

ސިޔާސީ

6

3

5

ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ

4

 

6

ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު

5

1

7

ކުޅިވަރު

3

1

8

ފީޗަރ / ރިޕޯޓް

24

5

9

ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް

5

 

10

ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް

 

2

11

އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު

5