މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން  

މީޑިއާގެ ތެރެރިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން

12 ޑިސެންބަރ 2016 ން 11 ޑިސެމްބަރ 2018


13 ފެބްރުއަރީ 2016 އިން 22 ޑިސެންބަރ 2016 އަށް


04 ފެބްރުއަރީ 2017 އިން 03 ފެބްރުއަރީ 2019 އަށް


 


26 އޯގަސްޓް 2016 އިން 25 އޯގަސްޓް 2018
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން


މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް މީޑިއާގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން – 03 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން 02 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް


03 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން 16 ޖަނަވަރީ 2016 އަށް


13 ފެބްރުއަރީ 2016 އިން 22 ޑިސެންބަރ 2016 އަށް


މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް އާންމުގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން – 03 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން 02 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް


03 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން 25 ޖުލައި 2016 އަށް


26 އޯގަސްޓް 2016 އިން 25 އޯގަސްޓް 2018


މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން 

1 ޖުލައި 2012 ން 30 ޖޫން 2014 އަށް


މީޑިއާގެ ތެރެރިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން


މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 2 ވަނަ ދައުރަށް އާންމުގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުންއިބްރާހީމް ޚަލީލް (ވީޓީވީ)

ރައީސްކަން - 1 ޖުލައި 2012 ން 22 ޖުލައި 2013 އަށް

މެންބަރުކަން - 22 ޖުލައި 2013 ން 30 ޖޫން 2014 އަށް

 

ޢަބްދުﷲ މުޢާޛު ޔޫސުޖް (ދޭލިޔާގެ، ބ. ދަރަވަންދޫ)

ނާއިބު ރައީސްކަން – 1 ޖުލައި 2012 ން 03 ޖެނުއަރީ 2013 އަށް

މެންބަރުކަން – 03 ޖެނުއަރީ 2013 ން 30 ޖޫން 2014 އަށް

 

ހުޝާމް މުޙައްމަދު (މިނިވަން ޑެއިލީ)

މެންބަރުކަން – 1 ޖުލައި 2012 ން 13 ޖެނުއަރީ 2013 އަށް

ނާއިބު ރައީސްކަން – 14 ޖެނުއަރީ 2013 ން 04 އޯގަސްޓް 2013 އަށް

ރައީސްކަން – 05 އޯގަސްޓް 2013 ން 10 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

މެންބަރުކަން – 10 ފެބްރުއަރީ 2014 ން 30 ޖޫން 2014 އަށް

 

ޖައުފަރު ރަޝީދު (ފަތަނގުމާގެ، ފ. ދަރަބޫދޫ)

މެންބަރުކަން – 1 ޖުލައި 2012 ން 04 އޯގަސްޓް 2013 އަށް

ނާއިބު ރައީސްކަން – 05 އޯގަސްޓް 2013 ން 27 ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް

މެންބަރުކަން – 27 ފެބްރުއަރީ 2014 ން 30 ޖޫން 2014 އަށް

 

ޢަލީ ރަޝީދު (ދަފްތަރު ނަންބަރ 8469)

މެންބަރުކަން – 1 ޖުލައި 2012 ން 2 މާރޗް 2014 އަށް

ނާއިބު ރާއީސްކަން – 3 މާރޗް 2014 ން 30 ޖޫން 2014 އަށް

 

ޢަބްދުﷲ ޝިނާން (ރޭޑިއޯ އެޓޯލް)

މެންބަރުކަން – 1 ޖުލައި 2012 ން 28 މޭ 2014 އަށް


މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން 

28 އެޕްރީލް 2010 ން 12 އެޕްރީލް 2012 އަށް


މީޑިއާގެ ތެރެރިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން

 

މުޙައްމަދު ނަޒީފް (ރައީސް)

ރޭޑިއޯ އެޓޯލް

 

ސައިފް އަޒްހަރު

ހާމަ ނޫސް

 

އަޙްމަދު މުޙުސިން

އެމް.އެން.ބީ.ސީ 1

 

ޝިހާމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ވީޓީވީ

 

މުޙައްމަދު ޙަލީމް

ސުންގަޑި

 

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ހަވީރު ނޫސް

 

އިސްމާޢީލު ރަޝީދު

އާއިލާ މަޖައްލާ

 

މަސްޢޫދު ޙިލްމީ

ދި އެފް އެމްމީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 1 ވަނަ ދައުރަށް އާންމުގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން

 

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ (ނާއިބު ރައީސް)

ހ. ރޮމޭނިއާ

 

ފާޠިމަތު އިޝާން ޢަލީ

ގ. އައިނާ އެޑަމްސް

 

މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުއްލްޙާދީ

މއ. ކެކުރި

 

ޢަލީ ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު

މއ. ސިލްވަރސީން

 

އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު

މ. ބަޑިކުޅިމާގެ

 

އަޙްމަދު ފައިޞަލް

ހ. ކްރެސެޓް

 

މުޙައްމަދު ފަރީދު

މ. މުޙައްމަދީއާބާދު  

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

ހަވީރު ނޫސް

މެންބަރުކަން – 28 އެޕްރީލް 2010 ން 2 ނޮވެމްބަރ 2011 އަށް

 

އަޙްމަދު ފައިޞަލް

ހ. ކްރެސެޓް

މެންބަރުކަން – 28 އެޕްރީލް 2010 ން 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 އަށް