މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

                                                 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން 

މީޑިއާގެ ތެރެރިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން

12 ޑިސެންބަރ 2016 ން 11 ޑިސެމްބަރ 2018


13 ފެބްރުއަރީ 2016 އިން 22 ޑިސެންބަރ 2016 އަށް


04 ފެބްރުއަރީ 2017 އިން 03 ފެބްރުއަރީ 2019 އަށް


 

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އާންމުގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން

12 ޑިސެންބަރ 2016 އިން 11 ޑިސެމްބަރ 2018


26 އޯގަސްޓް 2016 އިން 25 އޯގަސްޓް 2018
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން


މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް މީޑިއާގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން – 03 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން 02 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް


03 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން 16 ޖަނަވަރީ 2016 އަށް


13 ފެބްރުއަރީ 2016 އިން 22 ޑިސެންބަރ 2016 އަށް


މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް އާންމުގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގަތް މެންބަރުން – 03 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން 02 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް


03 ޑިސެމްބަރ 2014 އިން 25 ޖުލައި 2016 އަށް


26 އޯގަސްޓް 2016 އިން 25 އޯގަސްޓް 2018