މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2018 ފާހަގަ ކުރުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | ޑައުންލޯޑްސް އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް 2018 : މީޑިއާ ކައުންސިލް ރައީސްގެ ހުށަހެޅުން. ... ވިދާޅުވޭ

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ އުސޫލު

15 ނޮވެްބަރު 2016 | ޑައުންލޯޑްސް ޤަވާޢިދުތައް އެހެނިހެން ލިޔުންތައް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ އުސޫލު ... ވިދާޅުވޭ