މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެމް.އެމް.ސީގެ ޚަބަރާއި ނޫސްބަޔާން

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއަށް ކުރި ދަތުރު

26 ނޮވެްބަރު 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމަބަރުންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން 26 ނޮވެންބަރު 2017 ން.​ ... More

ޕްރެސް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާގެ ރަން ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުުމުގެ މުނާސަބާގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި މި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

15 ނޮވެްބަރު 2017 | ފޮޓޯ ގަލެރީ

ޕްރެސް ކައުންސިލް އޮފް އިންޑިއާގެ ރަން ޔޫބިލް ފާހަގަކުރުުމުގެ މުނާސަބާގައި އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި 2017 ނޮވެންބަރު 15 ން 2017 ނޮވެންބަރު 19 އަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި މި ކައުންސިލުގެ ދެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން. ... More