ޑައުންލޯޑްސް

ފޯމުތައް

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

31 މާރޗް 2016 | ޑައުންލޯޑްސް ފޯމުތައް

ނޯޓް: މައްސަލައެއް ހިނގި ތާރީޚާއި، އެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެށި ތާރީޚާ ދެމެދު މީލާދީ ގޮތުން 3 މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުގެ 8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކަކީ އައުންސިލުން ނުބެލޭނެ ޝަކުވާތަކެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ